Mottak av farlig avfall

Renor tar i mot, samler inn, sorterer og forbehandler organisk farlig avfall brensel. Brenselet brukes som energi til sementproduksjon ved Norcem Brevik. Vi er også behjelpelige med annet farlig avfall.
Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet hvert år. Renor er godkjent mottaker av farlig avfall, og vårt konsept for behandling av farlig avfall er av myndighetene klassifisert som gjenvinning.
Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik og avdelingen for emballasjerekondisjonering på Bjørkelangen utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.
Vårt mottaksapparat er landsdekkende, i egen regi eller i samarbeid med selskaper med supplerende tjenester

Hvordan levere farlig avfall?

Levering til godkjent mottaker

Farlig avfall som oppstår i din virksomhet, skal leveres til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall, sier regelverket. Du har selv et ansvar for å vurdere om avfallet er farlig eller ikke.
www.miljodirektoratet.no finner du en veileder om håndtering av farlig avfall, som er ment som en hjelp i dette arbeidet.
Virksomheter skal ikke levere farlig avfall til mottak som er beregnet for husholdningsavfall. Det farlige avfallet skal leveres minst én gang i året, men trenger ikke leveres før den totale mengden overstiger ett kg.
Legges virksomheten ned, eller stanser dere driften i mer enn tre måneder, må du sørge for å levere det farlige avfallet umiddelbart.

Renor er godkjent mottaker av farlig avfall.

I henhold til avfallsforskriftens kapittel 11, skal alt farlig avfall klassifiseres med ett avfallstoffnummer. Avfallskoden er 4 sifret. Hvis du er usikker på hva avfallet klassifiseres som, kontakt din Renor kundekontakt.

For informasjon om Renor kan motta ditt farlige avfall, kontakt Renor. Hvis du ikke allerede har mottatt en fast prisliste vil du motta ett pristilbud fra din kundekontakt hos Renor.

Fyll ut deklarasjonsskjema

Når din virksomhet leverer farlig avfall, må du fylle ut et deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet. Fra og med 1. mai 2016 skal deklarasjonsskjemaet fylles ut digitalt på www.avfallsdeklarering.no.
Trenger du hjelp til å komme igang med dette, kontakt din kundekontakt eller Renor på e-post eller tlf: 63 86 26 20. Husk at deklarasjonen skal følge transporten.
Siden avfallet mest sannsynlig er farlig gods, som skal fraktes på vei, må også ADR-forskriften følges. Innen avfallet kommer til Renor må vi ha opplysninger om avfallets egenskaper. Informasjonen leveres til kundekontakt, til vårt mottakskontor og på deklarasjonen.

 • Anvend én deklarasjon pr. avfallstype. Gjennom å deklarere nøye minimeres risiko og du slipper unødvendige kostnader.
 • Skjemaet gir opplysninger om blant annet din virksomhet, om avfallets mengde, farlige egenskaper og sammensetning, viktig at deklarasjonen er underskrevet. Deklarasjonsskjemaet skal følge avfallet ved videre transport.
 • Ved ankomst til vårt anlegg i Brevik leveres deklarasjonen til vårt mottakskontor, bilen skal også veies inn og ut av vårt anlegg i Brevik.
 • Ved levering til Aurskog leveres deklarasjonen til mottaksansvarlig og hver enkelt kolli vil bli veid etter lossing av avfallet.
 • Skjemaet får du ved å henvende deg til den som mottar avfallet. Når avfallet er levert, vil du få kopi av utfylt deklarasjonsskjema som kvittering. Denne er viktig som bevis på at du har levert avfallet på lovlig vis.
 • Ønsker du hjelp til å fylle ut deklarasjonen ta kontakt med vårt mottakskontor eller din kundekontakt hos Renor.
 • Avfallet kontrolleres og tas prøver av ved mottak og lagring hos Renor.

  Husk! Spar alltid en kopi av deklarasjonen. Du som er kunde av Renor kan finne dine deklarasjoner på RenorPortalen. Ta kontakt hvis du ikke har tilgang til denne!
   
Deklarasjon.
Sikker emballasje

Ved levering av farlig avfall skal både du og den som håndterer det farlige avfallet, sørge for at avfallet er emballert slik at det er egnet for lagring og transport. Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring. Emballasjen som skal anvendes skal være hel og funksjonsdyktig og holde under transport og håndtering. Hver kolli skal merkes med deklarasjonsnummer, avfallstoffnummer, type avfall, transportklassifisering og avsender.

 • Merkingen skal være lett synlig og bestandig mot fysiske og klimatiske påvirkninger.
 • Det er viktig å ikke blande ulike avfallstyper i samme emballasje, hvis ikke annet er avtalt.
 • Konsekvensene ved å blande avfallstyper kan være farlige ved at det kan oppstå en reaksjon og i tillegg kan det bli en mer kostbar leveranse i og med Renor må sortere avfallet.
Hvordan pakke og levere asbest til Renor

Fjerning av asbestholdige byggematerialer fra eldre bygg ol skal foregå med verneutstyr, og det som fjernes skal være innpakket i tett plast.

Ved levering til Renor skal Asbesten ligge på pall, pakket i tykk plast (150µ), tapet og merket. Lassene skal ikke tømmes ut, men kunne løftes av med truck. Dette er meget viktig, slik at vi ikke utsetter fagarbeiderne for unødvendig risiko.

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål ang. emballering og levering av asbest.

Hvordan emballere propan og butan beholdere

Vårt mottaksanlegg på Bjørkelangen mottar og gjenvinner propan og butanbeholdere 100%. Les her hvordan du kan levere og emballere disse beholderne.

Sortering Aurskog.
Bulkleveranser

Container: Store mengder avfall kan med fordel leveres i container. Det er viktig at du presiserer type bil og avlastningsmetode til vårt mottakskontor, slik at vi kan planlegge en god avlastning.Tankleveranser:
Store mengder flytende avfall leveres best på tankbil eller slamsugerbil. Flytende bulkleveranser må kunne pumpes direkte til tankfarm og kan ikke inneholde fremmedlegemer eller inneha fysiske eller kjemiske egenskaper som kan gi uønskede reaksjoner. Med uønsket reaksjon menes: Sterk temperaturøkning , gassutvikling, red/oks reaksjon, polymerisering eller herding. Opplys hvilket avfall dere ønsker å levere på tank til vårt mottakskontor ved bestilling av leveranse.

_sj_9731_web.jpg.
Emballert avfall

Ved leveranser av emballert avfall må følgenede fysiske parametre følges. Dette pga innmating av avfallet i anlegget og hvordan vårt anlegg prosesserer avfallet:

 • Totalvekten pr. kolli må ikke overstige 1400kg. Kolli med høyere totalvekt vil bli omemballert.
 • Max høyde pr. kolli: 120cm
 • Max bredde pr. kolli: 1 meter (Europall dekkes innenfor kravene)
 • Pallekarm høyde er max 6 pallekarmer
 • Ved levering av småkolli maling på IBC vil vekten av selve IBC bli trukket fra totalvekt.

Hvis emballeringen avviker fra dette, ta kontakt med oss, så løser vi dette.

Store harde klumper/stener osv kan ødelegge vårt anlegg og må ikke leveres hvis ikke annet er avtalt. Harde/pastøse fraksjoner i flytende avfall må opplyses om til kundekontakt, dette kan også ødelegge vårt utstyr.

Brannslukningsapparater.
Riktig transportør

Farlig avfall kan kun transporteres av en sjåfør med ADR-sertifikat. Kontakt din kundekontakt hos Renor eller forespør ditt foretrukne transportfirma og de har sjåfør med nødvendig kunnskap og krav. Se også www.dsb.no

ADR forskriften.
Faktura

Faktura er basert på faktiskt vekt, avfallstype og eventuelle tilleggskostnader hvis dette påløper, basert på egen mottakskontroll og analyser. Alle priser er basert på brutto mengde, eks. mva og miljøgebyr, levert ett av våre mottaksanlegg. Tillegg på faktura kan forekomme hvis oppgitt avfall og eller vekt er feil, hvis avfallet inneholder en type avfall som krever analyser eller halogen (kolli under 50kg med halogen gis halogenmengde lik 50 %, det faktureres da ingen analyse).  Hvis avfallet inneholder fremmedlegemer. Avfall som inneholder fremmedlegemer må sorteres, klassifiseres og emballeres separat før levering. Avfall som inneholder, eller med stor sannsynlighet kan inneholde forbindelser som er definert som kritiske vil ble analysert for kundens regning iht. gjeldende priser for analysetjenester. Kritiske parametere defineres: halogen, kvikksølv, kadmium, bly, cyanid, pcb og brennverdi.

På faktura blir det også belastet et Miljøgebyr fra Miljødirektoratet pålydende kr. 20,- pr. tonn.

Renor tilbyr EHF og E-postfaktura.

Mottar du ikke E-faktura i dag, vennligst send en mail, med riktig e-post adresse, adresse og navn til renor@renor.no

E-Post: Faktura som pdf-vedlegg til i en e-post.

E-Faktura: Faktura på standardformatet EHF (Elektronisk handels format). Denne fakturaen er i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra oss til deg som kunde og som kan importeres inn i deres økonomisystem. Fakturaen sendes også som pdf-fil.

Vedlegg til faktura vil bli lagt ved fra og med 01.03.2015

RenorPortal

Renor har opprettet en portal som inneholder alle faktura og deklarasjoner, fakturert fra og med 01.03.2015. Logg inn her, eller ta kontakt med oss på renor@renor.no, hvis du ønsker tilgang. Renor Portalen vil etterhvert også innholde statestikker på fakturert avfall.

 
Administrasjonsgebyr

Renor innfører fra 1.1.2015 et administrasjonsgebyr på kr. 50,- på alle våre faktura. Administrasjonsgebyret vil dekke kostnader for fakturaproduksjon, saksbehandling, email og post.

Resepsjonen i Brevik.

Nedlastning

Regelverk og relevante lenker

_sj_9830_web.jpg.

Regelverk

 • Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
 • Avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 1, den europeiske avfallslisten
 • Avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 3, kriterier som gjør avfall til farlig avfall
 • Forskrift om transport av farlig gods

Publikasjoner

Relevante lenker

Tilsynsmyndighet