Visjon

I 2017 leverer Renor 70 000 tonn avfallsbasert brensel, produsert på en sikker og miljøriktig måte i moderne anlegg som er under kontinuerlig forbedring.

Vårt konsept for gjenvinning bidrar til å løse avfallsutfordinger i samfunnet på en sikker og miljøriktig måte, slik at farlige miljøgifter fjernes fra kretsløpet, samtidig som at avfall til deponi reduseres. Brenselet Renor produserer erstatter fossile brensler som energi i Norcems sementproduksjon.

Renor bidrar til å spare ikke fornybare ressurser, reduserer karbonavtrykket til sement som byggevare, redusere energikostnader, og senker kvotepliktige utslipp av CO2 i produksjon av sement.

Renors konsept sikrer norske industriarbeidsplasser.

Vi er stolte av å bidra til Norcems visjon om CO2 nøytrale betongprodukter i 2030.

70 000 tonn alternativ brensel tilsvarer ca. 38,5 % av Norcems totale energibehov.

Miljønytten Renor gir, er stor!
 
Ideen bak Renors konsept for sluttbehandling av farlig avfall. Konseptet er av myndighetene klassifisert som gjenvinning.

Forretningside

Renors forretingsidè: Bearbeide farlig avfall til alternativ brensel.

Renors konsept for behandling av farlig avfall, er av myndighetene klassifisert som gjenvinning.