Sikkerhetsinformasjon

Renor AS, avd Brevik, omfattes av "Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082" om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften). Forskriften gjelder for enhver landbasert virksomhet hvor det håndteres giftige eller på andre måter farlige kjemikalier, i slike mengder at det overstiger grensene som er fastsatt i forskriften.

Renor Brevik omfattes av forskriften på grunn av lagring og håndtering av farlig avfall som teoretisk kan overstige grensene fastsatt i forskriften.

Renor Brevik har i henhold til forskriftens § 9, utarbeidet separat sikkerhetsrapport som er oversendt tilsynsmyndigheten DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Renor AS, avd Aurskog, omfattes av forskriftens § 6 om meldeplikt til DSB på grunn av lagring og håndtering av farlig avfall som ikke overstiger grensene fastsatt i forskriften. § 6 omfatter ikke krav til Sikkerhetsinformasjon eller Sikkerhetsrapport

Birte Hartvedt

Kvalitetssjef HMS
Tlf: 
35 57 36 70
Mob: 
930 42 157
Renor AS
Tangenveien 29
3990 Brevik
Norge

Nedlastning