Politikk for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Politikk for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i Renor er basert på nasjonale og internasjonale myndigheters krav og bærekraftig produksjon. Politikken gjennomgås med de ansatte bl a i AMU, kvalitetsdager og på allmøter, og kontrolleres og revideres ved ledelsens årlige gjennomgåelse. Politikken danner grunnlag for våre kvalitets- og miljømål. Helse, miljø og sikkerhet skal være tema på alle våre styremøter, ledermøter og avdelingsmøter, og bidra til å skape gode holdninger og adferd blant alle våre ansatte.

Kvalitet

Gjennom kontinuerlige forbedringer ønsker vi å møte kundenes og samfunnets krav, forventninger og behov. Vi skal levere produkter og tjenester med den kvalitet som er avtalt gjennom:

 • alltid å vurdere en bærekraftig produksjon
 • samarbeid med våre myndigheter, kunder og leverandører
 • sertifisering av prosesser og systemer
 • laboratorieledelsens forpliktelse til å tilfredsstille krav gitt i NS-EN ISO/IEC 17025:2005 for laboratoriet i Brevik. Herunder laboratorieledelsens forpliktelser og krav til profesjonell yrkesutøvelse og til kvaliteten på laboratoriets prøving når det betjener kunder
 • kontinuerlig forbedring av våre prosesser
 • kontinuerlig oppfølging av etablerte kvalitetsstandarder
 • at kvalitetssystemet er tilgjengelig for alle ansatte via selskapets intranettside og at alle ansatte har gjennomgått nødvendig opplæring

Helse og sikkerhet

Satsing på helse og miljø er en integrert del av vår virksomhet og en del av våre forpliktelser til en bærekraftig utvikling. Leverandører og underleverandører som engasjeres skal ha en standard på HMS i hht til lover og forskrifter.

 • Risikoen for fysiske og psykiske skader skal holdes så lav som mulig gjennom forebyggende tiltak som;
 • kunnskap om håndtering av avfall, teknisk utvikling, oppdaterte rutiner, systematiske risikovurderinger og gode velferdsforhold
 • vi skal tilby våre ansatte et trygt arbeidsmiljø
 • ved aktiv bruk av bedriftshelsetjeneste og et aktivt IA-arbeid
 • vi skal sette fokus på hvordan vår virksomhet påvirker storsamfunnet, våre omgivelser og hindre at den er til sjenanse
 • vi skal vektlegge arbeidsplassen som givende overfor de ansatte, arbeide sammen som partnere og fremme utvikling og ansvar

Miljø

Vårt mål er en stabil og bærekraftig utvikling med fokus på beskyttelse av miljøet

Beskyttelse av miljøet omfatter ansatte, lokalsamfunn, kunder og fremtidige generasjoner. Miljømessig utvikling er viktig for å opprettholde en bærekraftig utvikling og god infrastruktur.

Våre tiltak skal være basert på:

 • Bevaring og vern av naturressurser gjennom kontinuerlig oppfølging av utslipp og spill/søl
 • Regelmessige gjennomganger av driftsstedenes miljøaspekter
 • Mottak og prosessering av farlig avfall/avfall for bruk til alternativ brensel og som erstatning for naturressurser (fossilt brensel)
 • Gjenvinnbare materialer tas ut og brukes i gjenvinningsindustrien
 • Fokus på sikker, hel og godkjent emballasje ved transport på veg og sjø både for egen transport og for våre kunder
 • Effektivisering av transport

Energi

Gjennom etablerte energistyresystemer skal vi søke å:

 • spare energi og andre naturressurser
 • arbeide aktivt med energieffektiviseringstiltak

Renor vil sikre at en eventuell nedbygging/nedleggelse av virksomheten ivaretar krav fra norske myndigheter for tilbakeføring av grunn til tilfredsstillende nivå, samt at mottatt avfall får nødvendig sluttbehandling.

Renor, 28.4.2017

Jarle Haugedal
Administrerende direktør