Miljø, kvalitet og sikkerhet: Bærekraft

HeidelbergCements bærekraftsstrategi

Økonomi, miljø og sosialt ansvar er de tre dimensjonene som samtlige selskper i HCNE bruker som utgangspunkt for å skape nye verdier for våre interessenter.

Ansvarlig forretningsførsel og tilslutning til prinsipper om bærekraft som beskytter lokal velferd og miljø er avgjørende for at vi skal lykkes på lang sikt. Det innebærer ansvarlig atferd, åpenhet og dialog med alle interessenter, kunder, forretingspartner, lokalsamfunnet, naboer og offentlige myndigheter. I tillegg til å overholde lokale lover og regler, baserer vårt arbeid med bærekraft seg på en overordnet konsernstrategi som er utviklet av konsernets miljøvernkomitè, konsernets HR-avdeling og Global Environmental Sustainability-avdelingen. Strategien evalueres årlig og nedfelles i et sett overordnede regningslinjer som kalles "Sustainable Ambitions 2020". Dette dokumentet fremhever prioriteringene i vår strategi for bærekraft og gjelder for alle enheter innenfor HeidelbergCement. I tillegg til miljøspørsmål har vi et hovedfokus på helse og sikkerhet. Det er utarbeidet retningslinjer som omhandler leverandørsikkerhet, arbeid i høyden, maskinsikring og sikker kjøring på alle våre anlegg og for alle våre aktiviteter. Innenfor sementvirksomheten evalueres mål og målsetninger årlig, og nye ambisiøse mål settes opp. Innen de andre forretningsområdene er det den enkelte bedrift som tar seg av målsetting og evalueringer som en del av det årlige arbeidet med budsjettet.

Vi mener videre det er avgjørende å ha nær kontakt med interessenter, inkludert lokalsamfunnet og offentlige myndigheter. Vi setter stor pris på deres synspunkter om vårt arbeid med bærekraft og ønsker en åpen og transparent dialog om det arbeidet vi allerede har utført og fremtidige utfordringer.

Bærekraftambisjoner 2020:
  • Helse og sikkerhet har høyest prioritet: Vi arbeider for null ulykker, skader og yrkesrelaterte sykdommer.
  • Tilføre et stort og positivt bidrag til biologisk mangfold: Vårt mål er å få en lederposisjon innenfor utvikling av biologisk mangfold i vår bergverksdrift.
  • Arbeide for bærekraftig bygging. Vi leverer bærekraftige byggematerialer, som er et positivt bidrag til samfunnet vårt og til miljøet, både under og etter materialenes levetid.
  • Bruk av avfall som ressurs: Vi minimerer bruken av naturressurser og tilbyr løsninger for bærekraftig avfallhåndtering.
  • Beskyttelse av klimaet: Vi reduserer utslippet av drivhusgasser og leverer løsninger som tilpasser seg endrede klimaforhold.
  • Reduksjon av andre miljøpåvirkninger: Vi har som mål å bli best i klasen innenfor håndtering og minimering av annen miljømessig påvirkning.

Resultatene av vår satsing er:

"Vi har redusert CO2 utslippet ved et av våre største anlegg, Norcem Brevik, med nesten 200 000 tonn pr år siden 1990 ved å benytte avfallsbasert brensel i steden for kull. Vårt arbeid har økt miljøbevisstheten internt og har oppnådd et økt engasjement i forbindelse med spørsmål om bærekraft. I tillegg har vi fått til en åpen dialog med våre naboer, myndighetene og andre viktige interessenter, om både resultater og viktige utfordringer". Per Brevik Direktør for alternative brensler og ansvarlig for bærekraftsarbeidet i HeidelbergCement Northern Europe.